เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:19 น.
 386

19 ต.ค. 47 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชิกที่สังกัดแล้ว
ย้ายกลุ่มหรือ 40 คนตั้งกลุ่มใหม่ได้ภายใน 30 ส.ค.

ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระดังกล่าวในปี 2547 นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ ประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก ประจำปี 2547 โดยรายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มตามประกาศครั้งแรกนี้ไปตามที่สมาชิกดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน โดยสมาชิกส่วนกลางสังกัดตามสำนัก กองต่าง ๆ สมาชิกส่วนภูมิภาคให้สังกัด "กลุ่มจังหวัด" ไม่ว่าจะอยู่กรมใดหรือหน่วยงานใด ซึ่งสหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านมีสิทธิแจ้งขอย้ายกลุ่มได้ตามความประสงค์ หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 40 คนเพื่อขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องแจ้งความประสงค์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2547 

เมื่อพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วสหกรณ์จะ ประกาศชื่อกลุ่มครั้งที่ 2 ประจำปี 2547 และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มใหม่ตามความประสงค์ของสมาชิกที่แจ้งย้ายสังกัดและขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ รวมทั้ง จำนวนผู้แทนสมาชิก ที่จะมีได้ของแต่ละกลุ่ม ในวันที่ 15 กันยายน 2547 กำหนดวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกระหว่างวันที่ 1 – 18 ตุลาคม 2547 และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกวันที่ 19 ตุลาคม 2547

สมาชิกทุกท่านโปรดตรวจสอบ รายชื่อได้ที่หัวหน้าหน่วยงานกลุ่มที่สังกัดของท่าน ขอแบบฟอร์ม ย้ายกลุ่ม หรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ที่ผู้แทนสมาชิกปัจจุบันของท่าน นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้จัดส่งหนังสือเพื่อแจ้งกลุ่มสังกัดให้แก่สมาชิกทุกท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้กับสหกรณ์
..................................