กลุ่มจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งศูนย์ประสานงานสอ.ปม. วันที่ 12 ก.ค.56

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 18:58 น.
 342


                   

                      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ นครราชสีมา

                                        ทำพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

               ด้วยกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากนายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีสมาชิกกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

·        เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่มสมาชิก ภายใต้กรอบนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

·        เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก

·        การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกมากขึ้น ส่งผลให้เป้าหมายการออมทรัพย์ใน      ภาพรวมของสหกรณ์มากขึ้น