ภาพบรรยากาศ ค่ายสหกรณ์ ประจำปี 2561

โดย moo
 วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 19:19 น.
 713

   


           เป็นประจำทุกปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดค่ายเยาวชนสหกรณ์  เพื่อที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม ไปเรียนรู้กับธรรมชาตินอกห้องเรียน  เก็บเกี่ยวความรู้จากระบบนิเวศในป่า เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้รู้คุณค่าของป่าไม้
         ปี 2561 สอ.ปม.ได้จัดค่ายเยาวชนสหกรณ์  โดยรุ่นที่ 24 จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561   

                                          UploadImage

                                                          UploadImage

                                                          UploadImage

                                                          UploadImage

                                                         UploadImage
  รุ่นที่ 25 จัดขึ้น ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

                                         UploadImage
                                                         UploadImage

                                                         UploadImage
 
                                                         UploadImage

                                                         UploadImage

                                                         UploadImage

                                                         UploadImage

                                                         UploadImage

                                                         UploadImage