ประกาศประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR)โปรแกรมระบบงานสอ.ปม.

โดย wawjang
 วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 16:03 น.
 131
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความประสงค์จะจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา จึงขอประกาศประชาพิจารณ์ร่างดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง