การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

โดย moo
 วันที่ 05 ก.พ. 2562 เวลา 15:08 น.
 428
 

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสอ.ปม.

          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนา โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 239 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี 2562 การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปรายในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ชุดที่ 42 นำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด            
 

UploadImage                                             

 

                     UploadImage
          นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดการประชุม

                   UploadImage
                     ประธานกรรมการดำเนินการ และเลขานุการ  ดำเนินการประชุม   
               UploadImage
ประธานกรรมการดำเนินการ  เลขานุการ และเหรัญญิก ดำเนินการประชุม
              UploadImage
นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่"
            UploadImage
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนสมาชิกดีเด่น
ประจำปี 2560 -2561 
            UploadImage
 ผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2560 - 2561 
            UploadImage
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ปม. รับมอบสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 10 เส้น
จาก คุณ พรกมล โพธิ์นฤมิต
ตัวแทนจากบริษัททรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ผู้สนับสนุนของรางวัลดังกล่าว          UploadImage 

นายมนตรี ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ปม. รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

        UploadImage
   ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ผู้สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชี สอ.ปม.

      UploadImage
บรรยากาศการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562
     UploadImage
บรรยากาศการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562
    UploadImage
 

นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์ ผู้แทนสมาชิก กลุ่มจังหวัดลำปาง
ทำหน้าที่ ประธานกรรมการเลือกตั้ง


  UploadImage
ผู้แทนสมาชิก เตรียมเข้าคูหาเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการ
UploadImage
การนับคะแนน เลือกประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการ
UploadImage
สรุปผลคะแนนเลือกตั้ง