สอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จก. เยี่ยมชมงาน วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

โดย moo
 วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 11:40 น.
 104
 
   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

เยี่ยมชมงานสหกรณ์       


           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางวันเพ็ญ ดวงมาลา  ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 19 ท่าน เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ในด้านการบริหารงานสหกรณ์  ด้านระบบสารสนเทศ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่างๆ โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการคนที่ 3   และผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับ
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage