สอ.ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จก. เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

โดย moo
 วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 16:13 น.
 372                    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด เยี่ยมชมงาน

                                                   วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562


                 นางสาวมนิษ วงศ์แสงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จก. นำหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 10 ท่าน เยี่ยมชมงานสหกรณ์  เวลา 13.30 น. ในด้านระบบรับฝากเงิน ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านสวัสดิการสมาชิก ด้านระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารการติดตามหนี้ โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ และนายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ

                                                 
UploadImage
                             นางขวัญพนิต นุชสวาท หัวหน้าฝ่ายการเงิน บรรยายเรื่องการใช้บัตร ATM Click CO-OP Card

                                                        UploadImage

      นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเกี่ยวกับการให้บริการสมาชิกของฝ่ายต่าง ๆ ณ เคาเตอร์บริการสมาชิก

                                                        UploadImage
             นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศของสหกรณ์
                                                        UploadImage

                                                        UploadImage
                                    นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการสอ.ปม. กล่าวต้อนรับ ผู้มาศึกษาดูงาน

                                                        UploadImage

                                                        UploadImage

    นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายอนุชิต แตงอ่อน ประธานคณะกรรมการเงินกู้ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
                                                        UploadImage

                                นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการสอ.ปม. บรรยายเรื่องการบริหารงานสรุปภาพรวมขององค์กร
                                                        UploadImage
 
                                                                           มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน