สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก. ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

โดย moo
 วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
 448
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัด เยี่ยมชมงาน

                                                 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562


                 นายวิเชียร ปลื้มคิด รองประธานกรรมการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
  นำคณะกรรมการและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 18 ท่าน เยี่ยมชมงานสหกรณ์  เวลา 9.00  น. ในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ และงานด้านการประชาสัมพันธ์  โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ และนางภาราดา หินอ่อน ร่วมให้การต้อนรับ

                                                         UploadImage

                   นางขวัญพนิต นุชสวาทหัวหน้าฝ่ายการเงิน บรรยายเรื่องการใช้บริการบัตร ATM Click CO-OP Card

                                            UploadImage
         นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเกี่ยวกับการบริการด้านต่าง ๆ ณ เคาน์เตอร์บริการสมาชิก 

                                            
UploadImage
         นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศของสหกรณ์

                                             
UploadImage
                                   นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ชั้น 3 
                                             
UploadImage
                            นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ปม. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

                                             

                                                   UploadImage
             นายวิเชียร ปลื้มคิด รองประธานกรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  จก. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน และแนะนำรายนามคณะศึกษาดูงาน

                                       
UploadImage
                                                                    ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

                                    
UploadImage      

                                     UploadImage

                  นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติตอบคำถามคณะศึกษาดูงาน

                                   
UploadImage
                                                       มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน