สอ.ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จก.

โดย moo
 วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 15:15 น.
 299   
     สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

                  ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานสอ.กรมป่าไม้ จก. โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จก. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ ชั้น 1 สอ.กรมป่าไม้ จก.

         UploadImage

          นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ได้แนะนำผังโครงสร้างกรรมการและเจ้าหน้าที่ และได้บรรยายเรื่อง บัตร ATM Click CO-OP Card และแนะนำเรื่องการบริการต่าง ๆ ณ เคาเตอร์บริการสมาชิก

               
UploadImage
                      UploadImage

                      UploadImage
            
                
UploadImage

               นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       UploadImage

                                                                                        เยี่ยมชมดูงาน ณ ชั้น 3
                 
UploadImage

                        นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จก. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

                   
UploadImage

                          UploadImage

                           นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน ได้แนะนำรายนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด และได้บรรยายเรื่อง การบริหารงานและภาพรวมของสหกรณ์

                  
UploadImage
                                                                                         ถาม- ตอบ ในประเด็นต่าง ๆ
                  


                        UploadImage

                        UploadImage

                         UploadImage
        
                                                                            มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน