ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 05 ก.ค. 2555
 2,038

สอ.พนักงานห้างเซ็นทรัล จก. เยี่ยมชมงาน วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555

                                           สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานห้างเซ็นทรัล จำกัด
                                                     เยี่ยมชมงาน
                                     วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555

            

                   นางวันทนา พฤกษะวัน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานห้างเซ็นทรัล จำกัด 
นำคณะกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ได้แก่ การจัดสวัสดิการสมาชิกการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์  งานด้านระบบATM สินเชื่อ
และบริการต่างๆ  โดยมีนายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการสอ.ปม.และนายประสิทธ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ
ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร