ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 815

สอ.สาธารณสุขจ.ตรัง เยี่ยมชมดูงาน 24 มีนาคม 2551


สอ.สาธารณสุขจ.ตรัง
เยี่ยมชมดูงาน
24 มีนาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป