ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 1,036

การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2551 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2551


การประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2551
วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2551

ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2551
เพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรกำไรสุทธิ
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
การเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ
การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี 2551
และจับรางวัล "ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง"