การสมัครสมาชิกUploadImage
UploadImage

UploadImage 
   
 
 การถือหุ้นสหกรณ์
สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใดก็ได้
 1.  สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ดังนี้ 
เงินได้รายเดือน (บาท) ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
ไม่เกิน 9,000 60
เกินกว่า  9,000  ถึง  11,000 70
เกินกว่า  11,000  ถึง  13,000 80
เกินกว่า  13,000  ถึง  14,000 90
เกินกว่า  14,000  ถึง  15,000 100
เกินกว่า  15,000  ถึง  16,000 110
เกินกว่า  16,000  ถึง  18,000 120
เกินกว่า  18,000  ถึง  20,000 130
เกินกว่า  20,000  ถึง  22,000 140
เกินกว่า  22,000  ถึง  24,000 150
เกินกว่า  24,000  ถึง  26,000 160
เกินกว่า  26,000  ถึง  28,000 170
เกินกว่า  28,000  ถึง  30,000 180
เกินกว่า  30,000  ถึง  32,000 190
เกินกว่า  32,000  ถึง  34,000 200
เกินกว่า  34,000  ถึง  36,000 210
เกินกว่า  36,000  ถึง  38,000 230
เกินกว่า  38,000  ถึง  40,000 240
เกินกว่า  40,000  ถึง  42,000 250
เกินกว่า  42,000  ถึง  44,000 260
เกินกว่า  44,000  ถึง  46,000 270
เกินกว่า  46,000  ถึง  48,000 280
เกินกว่า  48,000  ถึง  50,000 290
เกินกว่า 50,000 ขึ้นไป 300
 
 
2. สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนมากกว่าที่กำหนดใน ข้อ 1 ได้หรือซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเท่าไร เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ง ความจำนงต่อสหกรณ์เป็นหนังสือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com หรือทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 02–579–8899 กด 9                                                                               
3. สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์      
                      
4. สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้ามูลค่าหุ้นที่มีอยู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้                                                                      
5. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ไม่มีหนี้หรือมีหนี้ไม่เกินกว่า 90% ของหุ้น สามารถงดหรือลดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ 

6. สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์แล้วสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ดังนี้    
  (1) กรณียังรับราชการอยู่จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในในตารางข้างต้น และไม่สามารถระดมหุ้นได้เป็นเวลา 2 ปี    
  (2) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่าเดือนละ 300 หุ้นไม่ได้ และไม่สามารถระดมหุ้นได้เป็นเวลา 2 ปี  
     
7. สมาชิกจะถอนคืนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้