พิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และทำบุญครบรอบ 33 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์