สมาชิกที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบ้านของคู่สมรส ,บุตร , บิดา หรือ มารดา ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่


สมาชิกที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบ้านของคู่สมรส ,บุตร , บิดา หรือ มารดา สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้ โดยสมาชิกจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก พร้อมทั้งแนบสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส ,บุตร , บิดา หรือ มารดา ที่สมาชิกพักอาศัยอยู่ด้วย