คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


นายวิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการดำเนินการ

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
เหรัญญิก

นายสุเทพ บัวจันทร์
กรรมการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
กรรมการ

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
กรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
กรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
กรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
เลขานุการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ


นายจงเจริญ กิจสำราญกุล
ที่ปรึกษา

นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล
ที่ปรึกษา

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการอำนวยการ


นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
ประธานอนุกรรมการอำนวยการ

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเงินกู้


นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
ประธานอนุกรรมการเงินกู้

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
อนุกรรมการ

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


นายสุเทพ บัวจันทร์
ประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
อนุกรรมการ

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการและเลขานุการ