คณะกรรมการ


นายจงเจริญ กิจสำราญกุล
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสนิท ศรีสุระ
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายประสิทธ์ นิ่มนวลฉวี
เหรัญญิก

นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
กรรมการ

นายอนุชิต แตงอ่อน
กรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการและเลขานุการ

นายสุภาพ คำแฝง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ


น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
ที่ปรึกษา

นายวิชิต สนธิวณิช
ที่ปรึกษา

นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ


นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ

นายณรงค์ มหรรณพ
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้


นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้

นายอนุชิต แตงอ่อน
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


นายสนิท ศรีสุระ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสุภาพ คำแฝง
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
กรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการและเลขานุการ