ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สำหรับปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2566-2567
 7,356

UploadImage

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่องกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2566-2567 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้สหกรณ์ทราบ เพื่อประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2566-2567 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีจำนวนกลุ่มสมาชิก 140 กลุ่ม และจำนวนผู้แทนสมาชิก 297 คน ดังนี้ 
(คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)
 


 

UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อมเป็นผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์

---------------------

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนสมาชิก กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนสมาชิกกลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู่ นั้น

                               

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ในคราวประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 พิจารณาแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อมเป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 – 2567 คือ นางสาวจุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์

                               

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

 

上传图片
 


(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

UploadImageไฟล์แนบ