ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สำหรับปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2564-2565
 4,073

UploadImage


ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่องกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2564-2565 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้สหกรณ์ทราบ เพื่อประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2564-2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีจำนวนกลุ่มสมาชิก 140 กลุ่ม และจำนวนผู้แทนสมาชิก 297 คน ดังนี้ 
(คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)