เจ้าหน้าที่

ผู้จัดการ


นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ


นางภาราดา หินอ่อน
รองผู้จัดการส่วนบริหาร

นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล
รองผู้จัดการส่วนการเงิน

น.ส.ฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.สุวารี ใยเผือก
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพิธิวัต ถาวรกุลชัย
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางขวัญพนิต นุชสวาท
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ดนิตา โฉมฉิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.นริณี สองห้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.กนกพร บุญสร้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุภาวดี เรืองมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.กัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายฉัตรพล เวชสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และผลิตสื่อ


นางณภัทร อินสกุล
หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และผลิตสื่อ

น.ส.ขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และผลิตสื่อ

นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และผลิตสื่อ

นางปฐมพร เอกพันธุ์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และผลิตสื่อ

น.ส.กนกวรรณ พันธุ์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และผลิตสื่อ

นายศรุต บุญมาดี
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และผลิตสื่อ

น.ส.กัญญรัตน์ เกิดสุข
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และผลิตสื่อ

ฝ่ายสวัสดิการ


น.ส.สายพิน จิตต์สมสุข
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางลักษณา โฉมงาม
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

นางรัตนพร สิทธิกุลนันท์
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

ฝ่ายบริหารลูกหนี้


นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารลูกหนี้

น.ส.ธนิตา ศรีสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้

นายเฉลิมพล คำวิลัย
นิติกร

ฝ่ายการเงิน


นางปริษา เศรษฐสุข
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางจรินทร์ อินประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางณาตยา ชะเอมสินธุ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายทวีวิทย์ เบญจรุราวงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายเงินฝาก


นางกุลฉัตร วรนิธิภัค
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

ว่าที่ ร.ต.(หญิง) พจนีย์ พวงจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.พลอยภัทรา จันทร์เด่นดวง
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายบัญชีและการลงทุน


นางวิไลวรรณ นิวาสเวช
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน

น.ส.ฐานิตา อ่อนน้อม
เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

น.ส.กนกวรรณ อุ่นไพร
เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

ฝ่ายเงินกู้สามัญ


น.ส.ประไพศรี ซามงค์
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้สามัญ

นางสุพรรณี สมเลข
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.พชรมนตร์ แท่งทอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายเงินกู้พิเศษ


นายวรวิทย์ รักษาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้พิเศษ

นายสรายุธ บรรเทืองทิพย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ