สมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แต่ไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ได้รับความเสียหาย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่


สมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แต่ไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านสามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้ โดยสมาชิกจะต้องแนบเอกสารสัญญาซื้อขายเพื่อเป็นหลักฐาน