หากบ้านที่สมาชิกพักอาศัยอยู่เป็นบ้านเช่า และได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่


สมาชิกที่พักอาศัยอยู่เป็นบ้านเช่า และได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้ โดยสมาชิกจะต้องแนบเอกสารสัญญาเช่าเพื่อเป็นหลักฐาน