คำถามจากสมาชิก

สมาชิกต้องการใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทยร่วมกับบัญชีสหกรณ์ จะต้องทำอย่างไร


สมาชิกสามารถส่งคำขอใช้บริการ บัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย คลิ๊ก กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย และมายื่นที่สหกรณ์ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

ที่อยู่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ตู้ ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900

บัตร ATM จะใช้ได้ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้รับเอกสาร

UploadImage