เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
 3,451
UploadImage

  

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ส่งเสริมฐานะ และสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกและครอบครัว เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 42 เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 9เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศการให้เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกในการประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ซึ่งได้แก่ หอพัก บ้านเรือนแถว อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านรีสอร์ท และอาคารอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ

 

ประเภทของการให้เงินกู้

 • ซื้ออาคารธุรกิจ พร้อมที่ดิน
 • ซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคารธุรกิจ
 • ปลูกสร้างอาคารธุรกิจ บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส สำหรับกรณีปลูกสร้างแล้วอาคารธุรกิจต้องก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
 • การต่อเติม การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารธุรกิจบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือ คู่สมรส
 • ไถ่ถอนจำนองอาคารธุรกิจพร้อมที่ดินจากสถาบันการเงิน ให้กู้ไม่เกินยอดหนี้เงินต้นคงเหลือ และต้องเป็นหนี้เงินกู้ที่ไม่มีปัญหาการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิม
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงิน พร้อมปลูกสร้างอาคารธุรกิจบนที่ดิน  ของตนเอง

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

 • อายุการเป็นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน และมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเงินกู้
 • จำนวนเงินกู้ สหกรณ์จะให้เงินกู้รายละตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ตามเงื่อนไข ดังนี้
 • จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักประกัน
 • จำนวนเงินกู้เกินกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน  5,000,000  บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักประกัน
 • จำนวนเงินกู้เกินกว่า 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000,000 บาท ให้กู้ได้   ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน
 • จำนวนเงินกู้เกินกว่า 8,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 35 ปี ทั้งนี้ อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 75 ปี
 • การชำระหนี้เงินกู้ ผู้กู้ต้องมีรายได้รวมเพียงพอต่อการชำระหนี้ในแต่ละงวดเดือน โดยเงินงวดผ่อนชำระหนี้ ต้องสามารถหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้

กรณีเงินได้รายเดือนไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้รายเดือน ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจพิจารณาหักเงินได้รายเดือนรวมกับบัญชีเงินฝากของผู้กู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้เป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการชำระหนี้ในแต่ละงวดเดือน

 • สมาชิกผู้ต้องการกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ต้องมีสัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

 

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

 • คำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ
 • แผนธุรกิจตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผู้กู้/คู่สมรส ทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของผู้กู้/คู่สมรส
 • เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือเงินฝากประจำ โดยถ่ายเอกสารตั้งแต่หน้าบัญชีแรก ถึงวันที่ปัจจุบัน)
 • เอกสารเกี่ยวกับที่ดินและอาคารธุรกิจ

กรณีซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารธุรกิจ

(1) สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ

(2) สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขาย

(3) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนที่ตั้งที่ดินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป

    

กรณีปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร

(1) สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ

(2) ใบขออนุญาต ปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร จากทางส่วนราชการ

(3) สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว) และรูปถ่ายภาพอาคาร ปัจจุบันในกรณีต่อเติม

(4) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคารพร้อมทั้งสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(ถ้ามี)

(5) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนที่ตั้งที่ดินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป

 

กรณีไถ่ถอนจำนอง

(1) สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ

(2) สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจำนอง

(3) หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ (STATEMENT) และหนังสือรับรองประเภทหนี้และยอดหนี้จากธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารที่แสดงยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้

(4) หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น สัญญาซื้อขายซึ่งจัดทำที่สำนักงานที่ดิน (ท.ด.13) คำขอเลขที่บ้าน

(5) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนที่ตั้งที่ดินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป

 

ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ

 • ยื่นคำขอกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ
 • ชำระเงินค่าประเมินหลักทรัพย์ โดยผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ทั้งหมด พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
 • สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอกู้ภายใน 30 วัน นับแต่วันยื่นคำขอ
 • กรณีได้รับอนุมัติเงินกู้ สหกรณ์จะนัดหมายวันทำนิติกรรม ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้    

หลักประกันที่ดิน     

ต้องเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 

การทำประกันชีวิต

ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ตามที่สหกรณ์กำหนด