เงินกู้พิเศษเงินฝาก
 3,494
UploadImage


ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินฝากที่สมาชิกผู้กู้หรือผู้จำนำมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้

  • เงินกู้พิเศษที่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน ผู้กู้หรือผู้จำนำต้องนำเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์จำนำกับสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  • เงินกู้พิเศษที่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน หากผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ผู้กู้หรือผู้จำนำยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิเบิกถอนเงินฝากของผู้กู้หรือผู้จำนำที่ได้จำนำไว้กับสหกรณ์ชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวตามจำนวนที่ค้างชำระได้โดยมิต้องบอกกล่าว
  • ผ่อนชำระไม่เกิน 360 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
  • อนุมัติภายใน 1 วัน

เอกสารประกอบการยื่นกู้

  • คำขอกู้และสัญญากู้เงินพิเศษ(เงินฝาก) ดาวน์โหลดคลิ๊ก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์