เงินกู้สามัญดิจิทัล
 14,658

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการกู้เงินสามัญ และช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน

UploadImage

หลักเกณฑ์

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน

2. จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 75

3. ยอดจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
4. จำนวนเงินกู้สามัญดิจิทัลสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ และจำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกู้ฉุกเฉินแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
5. กรณีกู้เงินสามัญดิจิทัล จะต้องหักกลบเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญดิจิทัลเดิม
6. กรณีกู้เงินสามัญทั่วไป จะต้องหักกลบเงินกู้สามัญดิจิทัลเดิมที่ค้างอยู่
 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน

ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 180 งวด 

 

วิธีการชำระเงินกู้

หักได้จากเงินได้รายเดือน

 

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

สำหรับสมาชิกที่ "ไม่เคยยื่นกู้สามัญดิจิทัล"
1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญดิจิทัล ที่ลิ้งก์นี้ (เอกสารพิมพ์หน้า-หลัง)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ 1 ชุด

3. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด 1 ชุด 


วิธีการกู้สามัญดิจิทัลผ่าน APP

UploadImage

UploadImage

UploadImage


หมายเหตุ    

1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

Fax : 02 579 9774

Line Official Account : @forestcoop

E-mail : [email protected] 

หลักประกันสำหรับเงินกู้

เงินกู้สามัญดิจิทัลกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ จึงไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 

 


คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้สามัญดิจิทัล