การให้เงินกู้สามัญ เพื่อการท่องเที่ยว
 2,399

การท่องเที่ยวคือกำไรแห่งชีวิต

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางซึ่งเป็น คู่สมรส บิดามารดา และบุตรของสมาชิกเท่านั้น
 

UploadImage
 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน

2. หากผู้กู้มีหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน จะต้องมีหนี้ไม่เกิน 50 % ของวงเงินกู้สูงสุด

3. จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ตามฐานเงินเดือนที่กำหนด

4. จำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายอื่นอีกไม่เกินคนละ 30,000 บาท 

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

  • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
  • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 180 งวด 

 

วิธีการชำระเงินกู้

  • หักได้จากเงินได้รายเดือน
  • หรือหักจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (ทั้งนี้ สามารถหักจากเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินฝากก็ได้)

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

2. โปรแกรมการท่องเที่ยวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของผู้กู้หรือของบริษัทนำเที่ยว

3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้กู้และผู้ร่วมเดินทางสำหรับกรณีท่องเที่ยวต่างประเทศ

4. สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ร่วมเดินทาง

5. กรณีมีคู่สมรสหรือบุตรหรือบิดามารดา ร่วมเดินทางด้วย ให้มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายคำขอกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อแสดงค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมเดินทาง

6. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้

 

เงื่อนไข

  • เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่เพื่อนสมาชิก สหกรณ์จึงขอให้สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว ส่งภาพถ่ายการท่องเที่ยว จำนวน 2-5 ภาพ พร้อมบรรยายภาพ ให้แก่สหกรณ์ภายใน 15 วัน นับจากกลับจากการท่องเที่ยว
  • กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปท่องเที่ยวตามที่กำหนดได้ ผู้กู้ต้องนำเงินมาชำระคืนสหกรณ์ภายใน 7 วัน  นับแต่วันกำหนดเดินทาง
  • กรณีไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จะถูกลงโทษตามระเบียบสหกรณ์

การลงโทษ

  • หากผู้กู้ไม่รายงานผล หรือนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ต่อปี
  • ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ 2 ปี

หลักประกันสำหรับเงินกู้

การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8
 
 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น
คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด ประกาศการให้เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว