รายงานผลกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2561

โดย moo
 วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 17:14 น.
 688
 
              รายงานผลกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
ประจำปี 2561
           

            
 สอ.ปม. ได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในกลุ่ม และทราบปัญหาของสมาชิก ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทผู้แทนสมาชิกและสร้างเครือข่ายสมาชิกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


              1. กลุ่มกองคลัง
               นายวิชชา ร่วมสุข ประธานกลุ่มกองคลัง จัดกิจกรรมกลุ่มบรรยายให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ และสวัสดิการสหกรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน
UploadImage
UploadImage

                          2. กลุ่มสมาชิกชมรมโยคะ  
                       นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา ประธานกลุ่มสมาชิกชมรมโยคะ จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี กรมป่าไม้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 83 คน โดยมีนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี  บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ และการฝึกโยคะ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ

                            UploadImage

                                      UploadImage

                           3. กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                    
                    นายสุภาพ คำแฝง เลขานุการกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมกลุ่มสัญจรพบสมาชิก บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองยัน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน

                            
UploadImage

                                      UploadImage