สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมงาน วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

โดย moo
 วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 15:26 น.
 262

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมงาน สอ.ปม.

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นำคณะดูงาน จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ในเวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage

คุณเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ได้บรรยายเรื่องการบริการบัตร ATM Click CO-OP Card

UploadImage

คุณเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ได้แนะนำเรื่องการบริการของฝ่ายต่างๆ ณ เคาเตอร์บริการสมาชิก

UploadImage

คุณวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณสุวารี ใยเผือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้บรรยายเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

UploadImage
เยี่ยมดูงาน ชั้น 3 สอ.ปม.

UploadImage

UploadImage

คุณวิชิต สนธิวณิช ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

UploadImage

คุณทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

ได้ให้เกียรติแนะนำรายนามคณะศึกษาดูงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

คุณรัตนพร สิทธิกุลนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้บรรยายเรื่อง สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

UploadImage

ถาม - ตอบ ในเรื่องต่าง ๆ

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ได้ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ

คุณวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ

คุณภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ