สอ.ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศเกาหลี ดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จก. วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62

โดย moo
 วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 12:41 น.
 354
                              

 สอ.ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จก.

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานสอ.กรมป่าไม้ จก. โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จก. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ ชั้น 1 สอ.กรมป่าไม้ จก.

 

                       UploadImage

                         นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ได้แนะนำผังโครงสร้างกรรมการและเจ้าหน้าที่ และได้บรรยายเรื่อง บัตร ATM Click CO-OP Card และแนะนำเรื่องการบริการต่าง ๆ ณ เคาเตอร์บริการสมาชิก

               
UploadImage

                       UploadImage

                       UploadImage

               UploadImage    

                      
  นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
               
UploadImage                                                                                           เยี่ยมชมดูงาน ณ ชั้น 3
                       
                       UploadImage

                                นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จก. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
               
UploadImage

                       UploadImage

                                 นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน ได้แนะนำรายนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด และได้บรรยายเรื่อง การบริหารงานและภาพรวมของสหกรณ์

                
UploadImage
                                                                 ถาม- ตอบ ในประเด็นต่าง ๆ
                
UploadImage

                        UploadImage
                  
                        


                        UploadImage
                                             

                                            มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน