การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดย moo
 วันที่ 05 ก.พ. 2563 เวลา 08:56 น.
 128

 
            ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
                และการสัมมนา วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563


                    เมื่อวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  สอ.ปม. ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการสัมมนา โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 289 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2563 และการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ 

                                         UploadImage 

                       นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ

                            กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี


                        และในปีนี้สหกรณ์ได้มอบรางวัล "คนดีศรีสหกรณ์" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรมความดี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมการดำเนินการ ได้ คัดเลือกให้ นายสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง สมาชิกเลขที่ 13659 เป็น "คนดีศรีสหกรณ์" ประจำปี 2563 
                     
                                         UploadImage


      นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ มอบโล่ห์รางวัล และเข็มทองคำ น้ำหนัก 2 บาท  เสื้อเกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ให้กับนายสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง "คนดีศรีสหกรณ์" ประจำปี 2563


                                          UploadImage

            นายสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง คนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2563 และครอบครัว

                   ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ เป็นที่ระลึก

                                          UploadImage

        นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการ มอบรางวัลหน่วยงานที่เสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ มูลค่า 6,000 บาท และรางวัลหน่วยงานที่คนดีศรีสหกรณ์ ปฏิบัติงานอยู่ มูลค่า 10,000 บาท ให้กับศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กลุ่มจังหวัดตาก สบอ.ที่ 14 (ตาก) โดยมี นายสุรพล เกวี  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว


                                         UploadImage

                         นายคัมภีร์ นับแสง  นิติกรชำนาญการพิเศษ

บรรยายพิเศษ เรื่อง "สาระสำคัญร่างกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่"


                                          UploadImage

                        นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ

               และนายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ เลขานุการ ดำเนินการประชุม

                                           UploadImage

             ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ดำเนินการประชุม


                                            UploadImage

                 ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2563

                                            UploadImage

                                         ผู้แทนสมาชิก ให้ข้อคิดเห็น