ข่าวสารสหกรณ์
  • 25 มี.ค. 2557
 2,081

เปิดแล้วกิจกรรมกลุ่มสมาชิก สมาชิกและสมาชิกสมทบเสนอโครงการของบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ต.ค.58                                                                        


                       

      เปิดแล้วกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
             สมาชิกตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
     เสนอโครงการของบสนับสนุนได้
             ภายใน 30 ตุลาคม 2558
            พร้อมเพิ่มงบประมาณสนับสนุน 300บ./สมาชิก 1 คน
          และค่าดำเนินการ 25 บาท ต่อคน รวม 325 บาท
       

             สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ เอื้ออาทรต่อสมาชิก โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และบุคคลอื่นที่สนใจในอุดมการณ์สหกรณ์ โดยมีสมาชิกจำนวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแบบเสนอโครงการ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ส่งมายังสหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 คลิ๊ก   
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  คลิ๊ก   ใบรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
 คลิ๊ก