ข่าวสารสหกรณ์
  • 04 เม.ย. 2555
 1,107

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย ในคราวการประชุมวันที่ 23 มีนาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย
ในคราวการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555
(กรณีไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์คือ ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน และไม่มีภาพถ่าย)

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

โดยสหกรณ์ได้โอนเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกแล้ว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555