ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 2,214

สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ เยี่ยมชมดูงาน 11 สิงหาคม 2551


สอ.พนักงานไทยซาร์โก้
เยี่ยมชมดูงาน
11 สิงหาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551
โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป