ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 ก.พ. 2563
 4,016

รวมข่าวสารสหกรณ์ป่าไม้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สวัสดีพี่น้องชาวสหกรณ์ป่าไม้ทุกท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นับเป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อขบวนการสหกรณ์ไทย เนื่องจากเป็นเดือนแห่งวันสหกรณ์แห่งชาติ และยังเป็นเดือนสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพราะเป็นเดือนที่สมาชิกและสมาชิกสมทบได้รับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน รวมถึง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การมอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ประจำปี 2563 และการจับรางวัลชีวิตพอเพียงให้กับสมาชิก

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการที่สร้างความเสียใจกับชนชาวไทยทั้งประเทศเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนอย่างโหดเหี้ยม ที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้สมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯเสียชีวิต ซึ่งทางสหกรณ์ได้มอบเงินสินไหมทดแทนและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

โดยเนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

UploadImage


1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการสัมมนา โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 289 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2563 การสรรหากรรมการดำเนินการ โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ชุดที่ 43 นำไปพิจาณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด
อ่านเพิ่มเติม


UploadImage

2. ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ชุดที่ 43 ประจำปี 2563

หลังจากที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 1และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนสมาชิกพร้อมใจเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระจำนวน 7 คน ซึ่งในปีนี้มีผู้แทนสมาชิกที่ต้องการอุทิศตนเพื่อช่วยบริหารงานสหกรณ์ให้ก้าวไกลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนสมาชิกให้ความสนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น  12 คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์ประชันแนวคิดที่กว้างไกล มีหลักการ ในการพัฒนาสหกรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมี นายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย ผู้แทนสมาชิก กลุ่มสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง
อ่านเพิ่มเติม

UploadImage
 

3. คนดีศรีสหกรณ์ 2563 ดีทั้งคุณธรรม เด่นทั้งความพอเพียง มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม

ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มอบ “รางวัลคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2563” แด่ คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง เลขสมาชิก 13659  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เพื่อเป็นเกียรติแห่งความสำเร็จ และ เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ดี
อ่านเพิ่มเติม

UploadImage

4. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 2562 เงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14%

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการสัมมนา ในวันที่ 1 - 2 ก.พ. 2563 คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.50% และเงินเฉลี่ยคืนสำหรับสมาชิกผู้กู้เงิน 14%
อ่านเพิ่มเติม

 

UploadImage

5. รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 33 ท่าน รวมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม


UploadImage

6. มอบเงินสินไหม 1 ล้านบาท เหยื่อเหตุการณ์เทอร์มินอล 21 โคราช

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบสินไหมทดแทนให้บิดานายวัชรพล พาณิชย์ เหยื่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์และได้ทำประกันชีวิตกลุ่มไว้ วงเงินทุนประกัน 5 แสนบาท แต่เนื่องจากเสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้าย จึงได้รับสินไหมเพิ่มเป็น 2 เท่า จำนวน 1 ล้านบาท เช่นเดียวกับกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
อ่านเพิ่มเติม


UploadImage
 

7. วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร
อ่านเพิ่มเติม


UploadImage

8. สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม