ข่าวสารสหกรณ์
  • 03 มี.ค. 2563
 4,546

7 สวัสดิการสมาชิกสมทบ เพราะเราคือครอบครัวสหกรณ์

ขอบคุณภาพจาก Facebook กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
สหกรณ์ไม่ได้มองข้ามความสำคัญของสมาชิกสมทบ และพร้อมที่จะปันสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกสมทบ ด้วย 7 สวัสดิการ ดังนี้

1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ
4. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ
5. สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
6. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ
7. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบUploadImage
1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
⦁ เมื่อสมาชิกสมทบเสียชีวิตสหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ โดยมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัยในงานศพและหรือเงินร่วมทำบุญงานศพสมาชิกสมทบในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
⦁ กรณีสมาชิกสมทบเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเพียงอย่างเดียว
⦁ ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนได้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือบิดา มารดา  คู่สมรส บุตร หรือทายาทโดยชอบธรรมของสมาชิกสมทบผู้ที่ถึงแก่กรรม   

หลักเกณฑ์
1. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ จำนวน 1,500 บาท
2. ยื่นขอรับสวัสดิการดังกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม

เอกสารประกอบ
1.  แบบคำขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ ที่ลิ้งก์นี้
2.  สำเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกสมทบผู้เสียชีวิต
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบผู้เสียชีวิต
4.  สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบผู้เสียชีวิต ประทับตรา “ตาย”
5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับสวัสดิการ
6.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสวัสดิการ
7.  สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอรับสวัสดิการเป็นคู่สมรสของสมาชิกสมทบที่เสียชีวิต)
8.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้ขอรับสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์


UploadImage
2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สมาชิกสมทบที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานราชการได้รับอันตราย จนถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามกรณีดังต่อไปนี้
        
ทุพพลภาพ หมายความว่า ได้รับอันตรายจนไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้ หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี้
1. สูญเสียตาหนึ่งข้าง
2. สูญเสียมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้าง
3. สูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรักษาให้หายได้
          
บาดเจ็บสาหัส หมายความว่า ได้รับอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. ลิ้นขาด เสียอวัยวะอื่นใดหรือเสียความสามารถในการดมกลิ่น
2. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
3. แท้งลูก
4. จิตพิการอย่างติดตัว
5. ป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
6. ป่วยเจ็บซึ่งต้องใช้เวลารักษาหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้ ไม่น้อยกว่า 20 วัน

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกรณี ดังนี้
1. กรณีสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
2. กรณีสมาชิกสมทบทุพพลภาพ จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
3. กรณีสมาชิกสมทบบาดเจ็บสาหัส จ่ายให้รายละไม่เกิน 5,000 บาท

ยื่นขอรับเงินสวัสดิการภายในกำหนด 180  วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม หรือได้รับอันตราย จนถึงทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส

เอกสารประกอบ
1.  แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ลิ้งก์นี้
2.  หนังสือนำส่งจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สมาชิกสมทบสังกัด
3.  สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) หรือหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลว่าทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสโดยเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 20 วัน
4.  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่สมาชิกสมทบสังกัดหรือหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่าสมาชิกถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสนั้นเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี หรือคำสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
5.  รูปถ่ายสมาชิกสมทบที่ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ
6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ
7.  สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ (กรณีเสียชีวิตประทับตรา “ตาย”)UploadImage
3. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ
⦁  สมาชิกสมทบที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้นหรือชั้นสูงหรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ราชการรับรอง
⦁  สมาชิกสมทบสามารถยื่นขอรับสวัสดิการ จำนวน 1,000 บาท ต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น หรือชั้นสูง หรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร และต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

เอกสารประกอบ
1.  แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ ที่ลิ้งก์นี้
2.  สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น หรือชั้นสูง สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ
4.  สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบUploadImage
4. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์
⦁  ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
⦁  สมาชิกสมทบที่สมรสและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
⦁  ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส

เอกสารประกอบ
1.  แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ ที่ลิ้งก์นี้
2.  สำเนาทะเบียนสมรส
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ
4.  สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ      
    


UploadImage
5. สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
หลักเกณฑ์
⦁  สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
⦁  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบที่อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ รายละ 2,000 บาท เพียงครั้งเดียว
⦁  ยื่นคำขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์
      
เอกสารประกอบ
1. แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ของสมาชิกสมทบ ที่ลิ้งก์นี้
2. สำเนาหนังสือการอนุญาตให้ลาอุปสมทบตามระเบียบราชการหรือสำเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมทบ  แล้วหรือสำเนาการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามระเบียบราชการ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธิฮัจญ์
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ
4. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบUploadImage
6. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์
⦁  สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี                                              
⦁  สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว  
⦁  หากสมาชิกสมทบกู้พิเศษเพื่อการเคหะกับสหกรณ์ สหกรณ์จ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อบ้านหนึ่งหลัง
⦁  สมาชิกสมทบยื่นขอรับสวัสดิการภายในเวลา 120 วัน นับจากวันที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
   1. กรณีซื้อขายหรือยกให้ พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์    
   2. กรณีปลูกสร้างบ้านเอง พิจารณาจากวันที่ได้รับเลขที่บ้าน แต่ทั้งนี้วันที่ได้รับเลขที่บ้านต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
      
เอกสารประกอบ
1.  แบบคำขอรับสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ ที่ลิ้งก์นี้
2.  สำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่มีชื่อของสมาชิกสมทบ (โฉนดที่ดิน)
3.  สำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่และมีชื่อสมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ
4.  หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่
     - สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน (ทด.13 หรือ อช.16) หรือ
     - สำเนาสัญญาเงินกู้เพื่อการเคหะของสถาบันการเงิน หรือ
     - สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ (กรณีปลูกสร้างบ้าน) หรือ
     - สำเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบUploadImage
7. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์
⦁  สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
⦁  สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกสมทบที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นทายาท ใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ครอบครัวละ 1,000 บาท
⦁  ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร พร้อมสำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนสมรส                                                                                                                                                                                 
เอกสารประกอบ
1.  แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ ที่ลิ้งก์นี้
2.  สำเนาสูติบัตร
3.  สำเนาทะเบียนสมรส
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ
5.  สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ