ข่าวสารสหกรณ์
 • 20 มี.ค. 2563
 10,645

เปิดมาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง มาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------------------

ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้าง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น หากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องประกาศมาตรการสูงสุด เช่น การประกาศให้การแพร่ระบาดเป็นระยะที่ 3 และกำหนดให้ประชาชนกักตัวเองอยู่ในเคหะสถานเพื่อควบคุมและหยุดยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ดังนั้น หากรัฐบาลประกาศมาตรการสูงสุดดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ขอยืนยันว่าสหกรณ์ได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สมาชิกสามารถรับบริการ กู้เงิน ฝาก ถอน และบริการ อื่น ๆ จากสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่ปิดสำนักงานสหกรณ์หรือหยุดทำการแต่อย่างใด เพราะสหกรณ์ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความจำเป็นของสมาชิกที่จะต้องได้รับบริการทางการเงินในสถานการณ์ อันยากลำบากนี้ โดยสหกรณ์ได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ ดังนี้

 

1. บริการฝาก ถอนเงินโดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์

 • ฝาก ถอน ผ่านระบบ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด
 • การถอนโอนจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ผ่านระบบ CO - OP Phone (02-579-8899 กด 7 แล้วตามด้วยกด 3)
 • ถอนโอนโดยส่งแบบฟอร์มผ่าน Line : @forestcoop เช่น การถอนโอนจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ไม่เกินวันละ 200,000 บาท (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง) ไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเมื่อโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว สมาชิกสามารถถอนผ่าน ATM ได้ทันที โดยเปิดให้บริการยื่นคำขอถอนโอนตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. ทุกวันทำการ ทั้งนี้ การถอนโอนโดยส่งแบบฟอร์มผ่าน Line : @forestcoop จะเริ่มให้บริการเมื่อรัฐบาลประกาศมาตรการสูงสุด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

2. บริการเงินกู้โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์

 • กู้ฉุกเฉินผ่าน Application Forest CO - OP 4.0 หรือ CO - OP Phone ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด
 • ส่งคำขอกู้ทางไปรษณีย์ เมื่อเอกสารครบถ้วน ถูกต้องจะได้รับอนุมัติเงินกู้ภายในวันทำการถัดไป

3. การจัดเตรียมสภาพคล่องทางการเงิน

สหกรณ์ได้จัดเตรียมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้สมาชิกสามารถกู้เงินหรือถอนเงินได้อย่างเพียงพอและได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ และยังได้จัดเตรียมสภาพคล่องทางการเงินในกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษไว้เพิ่มอีกกว่า 3,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 เดือนนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

4. สวัสดิการและการบริการอื่น ๆ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการได้ตามปกติ รวมทั้งการบริการอื่น ๆ ของสหกรณ์ เช่น สมัครสมาชิกใหม่ ขอรับเงินสินไหมทดแทน ยื่นคำขอหนังสือรับรองต่าง ๆ เป็นต้น

 

5. ระบบ Call Center และการสอบถามข้อมูลสมาชิก

 • ติดต่อสอบถามผ่านโทรศัพท์ 02-579-7070 และ 092-883-6057-8, 092-883-6022 และ 092-883-6077 ได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ตอบคำถามผ่าน Line : @ forestcoop ได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่าน Application Forest CO - OP 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด
 • ระบบ CO - OP Phone (02-579-8899) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด

6. การเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการ

สหกรณ์ได้กำหนดมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยปรับรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้

 • การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) สหกรณ์ได้มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งปฏิบัติงานที่สำนักงานสหกรณ์ และอีกส่วนหนึ่งสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความปลอดภัย
 • การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เนื่องจากการดำเนินกิจการของสหกรณ์จะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อกำหนดนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน และการอนุมัติแผนงานและโครงการต่าง ๆ สหกรณ์จึงได้กำหนดระเบียบให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีการทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. การปรับเปลี่ยนกิจกรรมสหกรณ์

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ สหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนแผนงานและโครงการของสหกรณ์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยยึดหลักประหยัด พอเพียง และเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น สหกรณ์อาจต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก โครงการค่ายเยาวชน โครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ และโครงการอื่น ๆ เป็นต้น

         

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปเป็นวงกว้าง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของหมู่มวลสมาชิก ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ ที่ยากลำบากเพียงใด สหกรณ์พร้อมที่จะร่วมต่อสู้เคียงคู่ไปกับสมาชิก และขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน เพื่อเราจะได้ก้าวข้ามเหตุการณ์วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน


จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563


UploadImage

                                                                               

 


(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 

 
Infographic

 

UploadImageUploadImageUploadImage


เอกสาร