ข่าวสารสหกรณ์
  • 01 พ.ค. 2563
 29,619

ทุนการศึกษาปี 2563 สร้างเด็กดี ปลูกพลังแห่งปัญญา

สร้างเด็กดี ปลูกพลังแห่งปัญญา
ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 600 บาท  ได้ทุกคน ทุนเรียนดี เรียงตามคะแนน

หมดเขตวันที่ 16 ต.ค. 63 ประกาศผลทุนวันที่ 2 พ.ย. 63

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษาต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์

ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 

เมื่อประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกสามารถเบิกถอนด้วยบัตร ATM Click CO-OP Card หรือบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย และบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์


ประเภทของทุน

ทุนการศึกษามี 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา

มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท

2. ทุนเรียนดี

เป็นทุนที่มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดีดังนี้
2.1 ทุนที่ให้ระหว่างการศึกษา

- ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,200 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป

- ระดับมัธยมศึกษา

ระดับต้น  ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป

ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

- ระดับอาชีวศึกษา

ระดับ ปวช.   ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

ระดับ ปวส.   ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

- ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ 2,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

(ทั้งนี้ปริญญาตรี ตั้งแต่ ปี 4 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)


2.2 ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ให้กับบุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ดังนี้

เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท

เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท

 

3. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

ทุนละ 3,500 บาท

 

หลักเกณฑ์

  • ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
  • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  • สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน
  • สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
  • สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 


UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

--------------------------------------------------------

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตร มีดังนี้

1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.2 เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่กำลังศึกษาอยู่

ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์  
1.3 เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา     ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

2. เกณฑ์การยื่น

2.1 สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้เพียงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น คือ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนเรียนดี หรือ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

2.2 สมาชิก 1 ท่าน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน ในกรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งคู่ สามารถยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้ทั้งสองท่าน โดยสมาชิก 1 ท่าน ต่อบุตร 1 คน

2.3 สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดแล้ว ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้อีก

2.4 กรณียื่นขอรับทุนประเภทเรียนดี ให้แนบหลักฐานผลการศึกษาทั้งปี (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) ของระดับชั้นการศึกษาหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น

(1)บุตรที่ขอทุนศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(2)บุตรที่ขอทุนศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.5 กรณียื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรที่ได้รับเกียรตินิยม ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และยื่นหลักฐานดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนา

 

3. ประเภทของทุน

ทุนการศึกษามี 3 ประเภท ดังนี้

3.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา

มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท

3.2 ทุนเรียนดี

เป็นทุนที่มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดี ดังนี้
 

3.2.1 ทุนที่ให้ระหว่างการศึกษา

(1) ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,200 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป

(2) ระดับมัธยมศึกษา

 ก. ระดับต้น  ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป

  ข. ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

(3) ระดับอาชีวศึกษา

  ก. ระดับ ปวช.   ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

  ข. ระดับ ปวส.   ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

(4) ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

(ทั้งนี้ปริญญาตรี ตั้งแต่ ปี 4 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)


ทั้งนี้ ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ ปี 2562

ตัวอย่างเช่น

  • บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ
  • บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือ
  • บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 (ในปีการศึกษา 2563) ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

3.2.2 ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ให้กับบุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ดังนี้

(1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท

(2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท

3.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

ทุนละ 3,500 บาท

 

4. หลักฐานการยื่นขอรับทุนสวัสดิการ

4.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

 4.1.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 4.1.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

 4.1.3  เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในปี 2563

4.2  ทุนเรียนดี

 4.2.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 4.2.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

 4.2.3  ใบระเบียนการศึกษาหรือผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ของปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (รบ.4)

 4.2.4  ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) กรณียื่นขอรับทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมให้ยื่นเอกสารขอรับทุนแยกจากทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีเพิ่มอีก 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

-    ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

-    สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

-    หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563    

 

4.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

 4.3.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 4.3.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

 4.3.3  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอนคนพิการ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 

5. กำหนดการยื่นขอรับทุนสวัสดิการ

สามารถยื่นขอรับทุนได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะไม่นำมาพิจารณา
 

6. เกณฑ์การพิจารณา

สหกรณ์จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

6.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา มอบให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน

6.2 ทุนเรียนดี

6.2.1 พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งปี ในปีการศึกษา 2562 โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ 3.2.1 ทุกคน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะมอบให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสัดส่วนของ ผู้ยื่นขอรับทุน

6.2.2 บุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก

6.2.3 บุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาตามข้อ 6.2.2 จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน

6.2.4 ทุนเกียรตินิยม มอบทุนให้บุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ในปีการศึกษา 2563 ทุกคน
 

6.3  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน

6.4  การพิจารณามอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นผู้    พิจารณาตามความเหมาะสม และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นที่สุด

 

7. การตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร

สมาชิกสามารถตรวจสอบการยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรได้ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ที่ www.025798899.com ได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกยื่นขอรับสวัสดิการเกินกว่า 10 วัน แล้วไม่ปรากฏรายชื่อให้ติดต่อสหกรณ์ โทร. 0 2579 7070

 

8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรและการรับเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
 

           UploadImage

(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

                         


เอกสาร