ข่าวสารสหกรณ์
  • 13 พ.ค. 2563
 5,366

เปิดเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่น 2563

ค้นหาผู้แทนสมาชิกดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบของผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่

สมาชิกหรือกลุ่มสมาชิก เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.63

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กำหนดให้มีผู้แทนสมาชิก เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์ ในการร่วมประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงเป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบ ร่างวาระต่างๆ ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสหกรณ์

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชู ผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจำปี 2562 – 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่องเชิดชูผู้แทนสมาชิกที่เสียสละ อุทิศตน มีใจบริการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก 

 

คุณสมบัติผู้แทนสมาชิกดีเด่น
1. เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
2. เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการทำหน้าที่ผู้แทนสมาชิก
3. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษย์สัมพันธ์

 

การเสนอชื่อ การคัดเลือก และการตัดสิน

1. การเสนอชื่อ
สมาชิก หรือกลุ่มสมาชิก เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2562-2563 คลิ๊กดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้แทน

2. การคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ 1. โดยวิธีการตรวจสอบประวัติ ข้อมูลที่สมาชิก หรือกลุ่มสมาชิกนำเสนอ และแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การตัดสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิก ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ได้รับรางวัล “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2562-2563 ตามจำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้กรณีที่ไม่มีผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2562-2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล

 

ระยะเวลาดำเนินการ

1. การเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2563

2. การคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

3. การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศผลการคัดเลือก “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2562-2563 ภายในเดือนธันวาคม 2563

4. การมอบรางวัล “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2562-2563 จะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
 

รางวัลผู้แทนสมาชิกดีเด่น 

1. โล่เชิดชูเกียรติ

2. เสื้อสูทแจ๊คเก็ต


สำหรับการค้นหาผู้แทนสมาชิกดีเด่นนั้นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อก่อเกิดขวัญกำลังใจให้ผู้แทนสมาชิกดีเด่นได้ปฏิบัติหน้าที่อันดีงามนี้เพื่อมวลสมาชิกและสหกรณ์สืบต่อไป


เอกสาร