สาระน่ารู้
  • 31 มี.ค. 2564
 7,048

บทลงโทษการปลอมแปลงเอกสาร

บทลงโทษการปลอมแปลงเอกสาร

เพื่อทำการกู้เงินกับสหกรณ์

 

การปลอมแปลงเอกสาร คือ กระบวนการทำ ใช้ หรือ แปลงเอกสารใด ๆ รวมถึงการลงลายมือชื่อปลอม มีวัตถุประสงค์ เพื่อการหลอกลวงสำหรับยื่นเอกสารเงินกู้กับสหกรณ์ 

 UploadImage


ก่อนจะกระทำการใดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและถือว่ามีความผิดทางอาญา สหกรณ์เองได้กำหนดระเบียบและบทลงโทษไว้แล้วอย่างชัดเจน และเพื่อเป็นการให้ความรู้ให้กับสมาชิกที่ยังไม่ทราบระเบียบดังกล่าว สหกรณ์ขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกทราบ ดังนี้ 

UploadImage

สมาชิกที่ใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จประกอบคำขอกู้เงินทุกประเภท หรือรายงานผลการใช้เงินกู้อันเป็นเท็จ จะถูกลงโทษ ดังนี้
 

1. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นร้อยละ 15 ต่อปี เป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเงินกู้กำหนด

2. ระงับสิทธิ์การกู้เงินทุกประเภท เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ไม่เกิน 2 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ ไม่เกิน 5 ปี

3. ถูกเรียกคืนเงินกู้ทั้งหมด หรือถูกหักเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

4. หรืออาจถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย