สาระน่ารู้
 • 16 เม.ย. 2564
 3,414

ประกันชีวิต! เพิ่มเบี้ยประกันใหม่..คุ้มครองสูงกว่าเดิม

ประกันชีวิตกลุ่มคืออะไร?
เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ ท่านจะได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งประกันชีวิตกลุ่ม คือการทำประกันภัยแบบหลายคนภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน (กรมธรรม์ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด) โดยนิยมทำให้กับบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ทำประกันชีวิตกลุ่มเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากประกันชีวิตส่วนบุคคล ที่ซื้อผ่านตัวแทนประกัน และความคุ้มครองครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อกรมธรรม์เพียงผู้เดียว

สมาชิกทุกคนรับความคุ้มครอง ฟรี!! ในเบี้ยประกันเริ่มต้น เดือนละ 35 บาท 
**
ทันทีที่บริษัทประกันตอบรับการทำประกันชีวิต 

เงื่อนไขการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครอง ดังนี้

1.ในกรณีที่สมาชิกเลือกทำประกันชีวิตกลุ่มค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 35 บาท สหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกเดือนละ 35 บาท ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตทั่วไป 100,000 บาท เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 150,000 บาท จนถึงอายุ 70 ปี 

2.ในกรณีที่สมาชิกเลือกทำประกันชีวิตกลุ่มค่าเบี้ยประกันเกินกว่า 35 บาท สหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกเดือนละ 50 บาทหรือปีละ 600 บาทต่อคน จนถึงอายุ 70 ปี 


(กรณีที่สมาชิกทำประกันชีวิตกลุ่มในอัตราเบี้ยเกินกว่า 270 บาท เมื่อสมาชิกอายุครบ 66 ปี แล้ว อัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มของท่านจะลดลงเหลือ 270 บาท เท่านั้น)

การกู้สามัญต้องทำประกันชีวิตตามวงเงินหนี้สามัญรวมกันทุกประเภท

ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันและความคุ้มครอง

หนี้สามัญรวมทุกประเภท
อัตราเบี้ยประกัน
วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไป
วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตอุบัติเหตุ
ไม่เกิน 100,000
35 (ฟรี!)
100,000
150,000
100,001 - 500,000
270
500,000
1,000,000
500,001 - 800,000
470
800,000
1,600,000
800,001 - 900,000
540
900,000
1,800,000
900,001 - 1,000,000
600
1,000,000
2,000,000
1,000,001 - 1,500,000
900
1,500,000
3,000,000
1,500,001 - 1,600,000
960
1,600,000
3,200,000
1,600,001 – 1,700,000
1,020
1,700,000
3,400,000
1,700,001 – 1,800,000
1,080
1,800,000
3,600,000
1,800,001 – 1,900,000
1,140
1,900,000
3,800,000
1,900,001 – 2,000,000
1,200
2,000,000
4,000,000
2,000,001 – 2,100,000
1,260
2,100,000
4,200,000
2,100,001 – 2,200,000
1,320
2,200,000
4,400,000
2,200,001 – 2,300,000
1,380
2,300,000
4,600,000
2,300,001 – 2,400,000
1,440
2,400,000
4,800,000
2,400,001 – 2,500,000
1,500
2,500,000
5,000,000
2,500,001 – 2,600,000
1,560
2,600,000
5,200,000
2,600,001 – 2,700,000
1,620
2,700,000
5,400,000
2,700,001 – 2,800,000
1,680
2,800,000
5,600,000
2,800,001 – 2,900,000
1,740
2,900,000
5,800,000
2,900,001 – 3,000,000
1,800
3,000,000
6,000,000

** การสมัครเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเบี้ยประกัน ต้องรอบริษัทประกัน ตอบรับภายใน 45 วัน**
 

การทำประกันชีวิตเพิ่มเติมและทำประกันชีวิตให้กับบุคคลในครอบครัว 
สมาชิกมีสิทธิทำประกันชีวิตเพิ่มเติม ตามหนี้รวมทุกประเภท ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ดังนี้

 • สมาชิกที่อายุ 66 ปีขึ้นไป รับทำประกันชีวิตกลุ่มที่อัตราเบี้ยประกัน 270 บาท เท่านั้น
 • สมาชิกที่สมัครประกันใหม่ จะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี
 • สมาชิกที่อายุครบ 65 ปี ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และประกันสิ้นสุดความคุ้มครองไปแล้ว ไม่สามารถสมัครทำประกันใหม่ได้     

เอกสารประกอบการสมัครประกันชีวิต

สำหรับสมาชิก

สำหรับคู่สมรสสมาชิก

 • แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครทำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครทำประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
 • หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

สำหรับบุตรสมาชิก

 • แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
 • สำเนาสูติบัตร  (กรณีบุตรอายุไม่ครบ 15 ปี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครทำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครทำประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
 • หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

UploadImage

สมาชิกมีสิทธิทำประกันชีวิตเพิ่มให้กับบุคคลในครอบครัวดังนี้ 

 • บุตรสมาชิกอายุ 14 วัน - 25 ปี กรณีสมัครก่อน 1 พฤษภาคม 2559 รับทำประกันชีวิตที่อัตราเบี้ยประกัน 470 บาท เท่านั้น ประกันสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสมาชิกอายุ 70 ปี
 • คู่สมรสสมาชิกอายุ 66 ปี รับทำประกันชีวิตกลุ่มที่อัตราเบี้ยประกัน 270 บาท เท่านั้น ประกันสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสมาชิกอายุ 70 ปี
 • กรณีสมัครประกันใหม่ คู่สมรสสมาชิกจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี
 • คู่สมรสสมาชิกไม่สามารถทำประกันชีวิตกลุ่ม อัตราเบี้ยประกันชีวิตที่สูงกว่าสมาชิกได้
 • ความคุ้มครองของคู่สมรสสมาชิกจะสิ้นสุดเมื่อมีอายุครบ 70 ปี แต่หากสมาชิกอายุครบ 70 ปี ก่อนคู่สมรส  การทำประกันชีวิตกลุ่มจะสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมสมาชิก ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ดังนี้

อัตราเบี้ยประกัน
วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ
270
500,000
1,000,000
470
800,000
1,600,000
 

ประกันชีวิตจะมีผลคุ้มครอง เมื่อใด?

เมื่อสหกรณ์นำส่งค่าเบี้ยประกันให้บริษัทประกันชีวิต หรือมีการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันตามใบเสร็จรับเงิน และบริษัทตอบรับการประกันชีวิตของท่านแล้ว สามารถตรวจสอบผ่าน Application Forestco-op 4.0 หรือ Forest co-op online

 

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ต้องทำยังไงบ้าง?

กรณีเสียชีวิต เนื่องจากเจ็บป่วย

1. เตรียมเอกสารประกอบการขอรับสินไหม

 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้เสียชีวิต
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ ประทับตรา “ตาย”
 • หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
 • ใบรับแจ้งการตาย (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน

2. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

กรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ

1. เตรียมเอกสารประกอบการขอรับสินไหม

 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้เสียชีวิต         
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ ประทับตรา “ตาย”
 • รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • ใบรายงานชันสูตรพลิกศพ

หมายเหตุ เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหมขอจำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ

 

2. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 


UploadImage
 

บริษัทประกันปฏิเสธจ่ายสินไหมกรณีใดบ้าง ?

 • กรณีร่วมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์ครั้งแรก เมื่อผู้ทำประกันเป็นโรคร้ายแรง และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรก ที่เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์ ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์แล้ว พบว่า เป็นโรคร้ายแรง โดยปกปิด หรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ
 • กรณีเพิ่มวงเงินคุ้มครองชีวิต เมื่อผู้ทำประกันเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรก ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์ แล้วพบว่า เป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง บริษัทจะจ่ายเงินสินไหมในวงเงินทุนประกันเดิม

การประกันชีวิตจะมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุ้มครองชีวิต

เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตเดือนใดเดือนหนึ่งได้ หรือสมาชิกอายุครบอายุ 70 ปี (กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ระบุวันที่และเดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)

 

บุตรที่มีอายุ 25 ปี จะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที   

ยกเว้นกรณีบุตรสมาชิกสมัครทำประกันตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  ประกันสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสมาชิกอายุครบ 70 ปี
 

สิทธิการรับสินไหมกรณีสมาชิกสูญหาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เมื่อสมาชิกที่ทำประกันชีวิตสูญหายให้ทายาทแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2. ทายาทต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยแนบเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ
 • สำเนาเอกสารประจำตัวของสมาชิกผู้สูญหาย

3. ทายาทยังคงต้องชำระค่าเบี้ยประกันให้บริษัทประกันเสมือนสมาชิกยังมีชีวิตอยู่จนกว่าจะมีคำสั่งศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญ

4. คณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับทราบการสูญหายของสมาชิกผู้นั้นเพื่อดำเนินการต่อไป

5. สหกรณ์ต้องนำส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่รับทราบการสูญหายของสมาชิก พร้อมสำเนาใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บริษัทประกันชีวิต  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการดำเนินการมีมติรับทราบ

6. เมื่อครบ 5 ปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทายาทต้องยื่นคำร้องขอต่อศาล  เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ

7. เมื่อศาลมีคำสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ ให้ทายาทนำสำเนาคำสั่งศาลดังกล่าวยื่นต่อสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะได้ดำเนินการเพื่อขอรับสินไหมต่อไป

 

ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และการสูญเสียอวัยวะ

การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน  และกรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วย คือ

1.  สูญเสียมือ สองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้างโดย

2.  สูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง

3.  สูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

4.  สูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

 

การสูญเสียตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้าและให้หมายรวมถึงหรือสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร

 

เมื่อสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ ให้ทายาทแจ้งต่อสหกรณ์และจัดส่งเอกสารต่าง ๆให้สหกรณ์ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร