ข่าวสารสหกรณ์
  • 20 เม.ย. 2564
 7,794

การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงิน การฝากเงิน หรือ การยื่นขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ จะต้องมีการตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิก เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของสมาชิก หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือมีการเปลี่ยนลายเซ็นต์ที่ต่างไปจากเดิม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องแจ้งการเปลี่ยนลายมือชื่อของสมาชิก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อทำธุรกรรม

สหกรณ์ขอแจ้งขั้นตอนและรายละเอียด การส่งเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อให้สมาชิกได้ทราบ ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 แบบฟอร์ม โดยแยกตามประเภทการทำธุรกรรม ดังนี้

สำหรับธุรกรรมเงินกู้ และการขอรับสวัสดิการ
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ตามขั้นตอนดังนี้

1. การกรอกเอกสาร

- กรอกข้อมูลใน “แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล” ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
- เขียน ชื่อ - สกุล และเลขที่สมาชิก
- เลือกช่อง “เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ”
- ลงลายมือชื่อเดิมในช่องฝั่งซ้าย และลงลายมือชื่อใหม่ 2 ครั้ง ในช่องฝั่งขวา
- มีผู้บังคับบัญชาลงชื่อรับรอง
- สมาชิกลงชื่อ ผู้ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง
- แนบสำเนาบัตรประชน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

UploadImage

**หมายเหตุ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ หากไม่มีผู้บังคับบัญชาลงชื่อรับรอง จะถือว่าเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์**

2. การส่งเอกสาร

- มายื่นเรื่องที่สหกรณ์
- หรือส่งทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สำหรับธุรกรรมการถอนเงินฝาก
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ตามขั้นตอนดังนี้

 

1. การกรอกเอกสาร

- กรอกข้อมูลใน “แบบคำขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อบัญชีเงินรับฝาก” ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
- เขียน ชื่อ - สกุล และข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
- เลือกประเภทบัญชีเงินฝาก ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
- ระบุหมายเลขบัญชีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
- ลงตัวอย่างลายมือชื่อ 2 ครั้ง
- สมาชิกลงชื่อ ผู้ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง
- แนบสำเนาบัตรประชาชน

UploadImage

**หมายเหตุ : สำหรับบัญชีเงินฝากที่เป็นชื่อร่วม 2 คน ให้แจ้งการเปลี่ยนลายมือชื่อของทั้ง 2 คน**

2. การส่งเอกสาร

- มายื่นเรื่องที่สหกรณ์
- หรือส่งทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว จึงขอแนะนำให้สมาชิก แจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือถือให้ครบทั้ง 2 แบบฟอร์ม เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำธุรกรรมได้ครบทุกประเภทค่ะ