สาระน่ารู้
  • 20 พ.ค. 2564
 5,710

เจอ จ่าย อุ่นใจกว่า!!! สวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19

Highlight

  • ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อโควิด-19
  • จ่ายสวัสดิการ สมาชิก จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  • จ่ายสวัสดิการ สมาชิกสมทบ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

 

เจอ จ่าย อุ่นใจกว่า!!! สวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19

เจอ...  เมื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีการรับการตรวจและแพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยื่นรับสวัสดิการ ภายใน 120 วันหลังจากพบการติดเชื้อ


จ่าย... เมื่อสหกรณ์ ได้รับเอกสารและตรวจสอบใบคำขอรับสวัสดิการ หากครบถ้วนถูกต้อง สมาชิกจะได้รับ Sms ยืนยันการอนุมัติ โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก
 

อุ่นใจ... สวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็น หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่สหกรณ์จัดขึ้นเมื่อปี 2563

และเราจะช่วยเหลือกันต่อไป... เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความอุ่นใจแก่สมาชิกทุกท่าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระรอกใหม่ 2564 นี้ สหกรณ์ได้ขยายสวัสดิการต่อเนื่อง จนถึง 31 ธ.ค. 64 


UploadImage

 

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบ จ่ายเงินสวัสดิการเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

    •    เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

    •    สมาชิกผู้ติดเชื้อ สหกรณ์จ่ายสวัสดิการจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ่ายเพียงครั้งเดียว

    •    สมาชิกสมทบผู้ติดเชื้อ สหกรณ์จ่ายสวัสดิการจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จ่ายเพียงครั้งเดียว

    •    ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับจากวันที่ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19
    •    กำหนดเวลาการขอรับสวัสดิการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 หรือเมื่อสหกรณ์อนุมัติครบวงเงิน 10,000,000 บาท

 UploadImage


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเป็นส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือและเพิ่มความอุ่นใจแก่สมาชิกทุกท่าน เพื่อร่วมฝ่าฝันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #โควิด19 เราต้องรอด #สู้ไปด้วยกัน #ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก 


ขั้นตอนการยื่นรับสวัสดิการ

UploadImage


 

infoGraphic


UploadImage