สาระน่ารู้
  • 09 มิ.ย. 2564
 7,520

แจ้งลาออก หรือ ชำระเงินกู้หมดแล้ว!! ทำไมเงินเดือนยังถูกหักเท่าเดิมอยู่?

แจ้งลาออก หรือ ชำระเงินกู้หมดแล้ว!! ทำไมเงินเดือนยังถูกหักเท่าเดิมอยู่?

 

“หากสมาชิก แจ้งลาออก- ปิดยอดเงินกู้หมดแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมอื่นๆ กับสหกรณ์ แล้วสงสัยว่า ทำไมเงินเดือนยังหักเท่าเดิม?”


ทั้งนี้เนื่องมาจาก ในช่วงต้นเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด “จะทำการเรียกเก็บเงินเดือนในแต่ละเดือนของสมาชิก” เพื่อนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานในต้นสังกัดของสมาชิก ทำการหักเงินเดือน ที่ท่านได้ทำธุรกรรมไว้กับสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น การหักชำระหนี้ หักค่าหุ้นรายเดือน หรือ หักเงินฝากประจำ


UploadImage

ดังนั้น หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด ค่าหุ้น เงินฝาก , ทำการยื่นกู้ใหม่ , ปิดยอดเงินกู้ หรือ แจ้งลาออกกับสหกรณ์ ในระหว่างเดือน หรือ ระหว่างการจัดส่งข้อมูลเรียกเก็บไปแล้วนั้น “เงินเดือนของสมาชิกจะยังคงถูกหัก ตามรายการเรียกเก็บเดิมอยู่”


UploadImage
 

โดยสหกรณ์จะทำการ update รายการเรียกเก็บใหม่ให้สมาชิกในเดือนถัดไป

 

*****และหากมีการหักเงินเกินนั้น**** “สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันสิ้นเดือน ในส่วนของการลาออกจากสหกรณ์นั้น สหกรณ์จะโอนเงินคืนในวันศุกร์แรกของเดือนถัดไป

 

infoGraphicUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage