สาระน่ารู้
  • 02 ส.ค. 2564
 2,973

สอ.ปม.โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนสำรองของสหกรณ์แล้ว

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนสำรอง
-------------------------------------
 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนำหลักฐานการเป็นทายาทติดต่อขอรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกวันทำการ ภายในกำหนดเวลา 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะทำการปิดบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ไปเข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป นั้น


บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่สหกรณ์ได้มีประกาศข้างต้นแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 44 จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ตามรายละเอียดแนบท้ายรายการนี้ เข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป
UploadImage
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

              ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร