สาระน่ารู้
  • 11 ต.ค. 2564
 9,337

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์

ขอบคุณภาพจาก www.sanook.com

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) แม้ประชาชนชาวไทยจะผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียมาแล้วกว่า 5 ปี แต่ทุกคนต่างยังรำลึกถึงพระองค์เสมอมา ตั้งแต่พระองค์ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึง ปี พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ช่วยปลดปล่อยประชาชนจากความยากไร้ ผู้ที่ทำให้แผ่นดินของเราน่าอยู่ ผู้ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขของราษฎร ถึงแม้วันนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมตรงที่เราไม่มีพระองค์อยู่เคียงข้างแล้ว แต่ความประทับใจและความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน จะไม่มีวันจางหาย
 

UploadImage


UploadImage


หากจดจำภาพของพระราชาในนิทานหรือละคร พระองค์คือเจ้าของแผ่นดินที่อยู่กินอย่างหรูหรา แต่สำหรับภาพของในหลวง ร.9ของชาวไทยนั้น ช่างห่างไกลกับภาพเหล่านั้น เวลาที่พระองค์ทรงงานตามชนบทพร้อมกับกล้องถ่ายรูป โดยที่ไม่ได้สวมชุดหรูหรา ทั้ง ๆ ที่ทรัพย์สมบัติและบารมีของพระองค์ที่มีนั้น พระองค์ไม่จำเป็นต้องเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร จนต้องลำบากพระวรกายเช่นนั้น แต่พระองค์ท่านต้องการให้ประชาชนได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งและอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เสมอ อีกทั้งพระองค์ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในการเดินทางสายกลาง และดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง


 

สหกรณ์ก้าวไกลด้วยน้ำพระทัยพ่อหลวงของแผ่นดิน
 

“...การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ และต้องเข้าใจว่าเป็นการสหกรณ์ที่เรียกว่าสหกรณ์แบบเสรี คือ แต่ละคนต้องมีวินัยจริง แต่ว่าไม่อยู่ในบังคับของใครเลย อยู่ในบังคับของวินัยที่ตัวเองต้องเป็นผู้รับรอง...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒

 

 

“...สหกรณ์ คือ การมีชีวิตร่วมกันและสร้างสรรค์ขึ้นมาสร้างสรรค์ร่วมกัน คือ สห เข้าด้วยกัน และ กรณ์ คือ การกระทำทำงานทำการสร้างชีวิตร่วมกัน เพราะคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องร่วมกัน ถ้ามีจิตใจที่จะปฏิบัติการสหกรณ์ที่แท้จริงเช่นนี้ประกอบด้วยความรู้ก็จะทำให้มีความสำเร็จแน่นอน...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖

 

 

“...คำว่าสหกรณ์เป็นเพียงคำถ้าเราปฏิบัติ ก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเราถือว่าสหกรณ์เป็นคำศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ ก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไร ฉะนั้น ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความบริสุทธิ์ใจ และรักษาความสามัคคีโดยดี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ดังนี้ ก็จะทำให้คำว่าสหกรณ์ศักดิ์สิทธิ์และทำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความสุข...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓

 


UploadImage


นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)  ที่ได้ทรงให้แง่คิดเกี่ยวกับสหกรณ์ ....จะเห็นได้ว่าในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนนั้น

 

พระองค์มักจะทรงนำวิธีการสหกรณ์มาใช้อยู่เสมอ  ทรงเล็งเห็นว่าวิธีการสหกรณ์นั้น เป็นการที่จะช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพราะเป็นการสอนให้ราษฎรรู้จักการประหยัดอดออม การช่วยเหลือตนเอง และ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

 

UploadImage