ข่าวสารสหกรณ์
  • 14 ต.ค. 2564
 1,203

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

UploadImage
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เรื่อง   รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
----------------------------
 
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทำการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ขึ้นบัญชีสำรองไว้ จำนวน 3 ราย ดังนี้

ลำดับที่ 1  นางสาวฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์
ลำดับที่ 2  นายอนุกูล ติดรัก
ลำดับที่ 3  นายธนบัตร แพรศรี

โดยให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก มารายงานตัวที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับผู้ได้รับการขึ้นบัญชีสำรอง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันออกประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                               
ประกาศ  ณ  วันที่  14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
                                                      
                                                               UploadImage
                                                                     
 

(นายวิชิต สนธิวณิช)
                                                                                       ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เอกสาร