ข่าวสารสหกรณ์
  • 25 ต.ค. 2564
 3,616

ประกาศ การสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

--------------------------------

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่งในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมาตรการประกาศล็อกดาวน์ จำกัดการเดินทาง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้มีประกาศ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เลื่อนการสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปออกไปก่อน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย สหกรณ์ฯ จะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบต่อไป นั้น

 

บัดนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศคลายล็อกดาวน์ และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ (ฉบับที่ 44) ให้หน่วยงานสามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนไม่เกิน 50 คนได้ ดังนั้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้กำหนดการสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง

(1) นางสาวสาวิตรี ศักดา

(2) นางสาวประภัสสร คงเงิน

(3) นางสาวถนอมกุล พจชนาถ

(4) นางสาวภารวี ดำรงศีล

(5) นางสาวรัญญา ทองเพ็ชร

(6) นางสาวศิโรรัตน์ รพีดีมงคล

(7) นายกฤติภาส อ่อนสำลี

(8) นางสาวสุภาวดี เรืองมา

(9) นางสาวพิชญธิดา โพธิจาด

(10) นางสาวสิริยากร นราพันธ์

(11) นางสาวกัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล

(12) นางสาวสวรส จันทะปัด

(13) นางสาวอรทัย รุ่งแกร

(14) นางสาวญาณินี จันทรัตน์

(15) นางสาวโนไอณี ศิริอุมากุล

(16) นางสาวณัฐฐณิฏ ทรัพย์คูณสุข

(17) นายปัณณวัชร์ สุทธิพัฒนารัตน์

(18) นางสาววันทนา เฉียบแหลม

(19) นางสาวฐิตินันท์ มีศรี

(20) นางสาวภัทรดา โคตรนายูง

(21) นายชัยณรงค์ หมื่นประเสริฐดี

(22) นางสาวกัญญาภัค กาญจนภิรมย์

(23) นางสาวอัจฉรา อุทัยกรรณ์

(24) นางสาวสุภชาดา สุริยะโสภา

(25) นางสาวแพรวพรรณ เข็มตรง

(26) นางสาวณัชญ์ธนัน ชูราศี

(27) นางสาวพรชนก ดรณีรัตน์

(28) นายจีรศักดิ์ ดรณีรัตน์

(29) นางสาวสุนันทา สิทธิการ

(30) นางสาวอลิสา ยาท้วม

(31) นายชยายุธ ยกชุน

(32) นางสาวจริยาพร อ่อนพิมพ์

(33) นายมนตรี วิเศษ

(34) นางสาวอังคณา มังกรานนท์ชัย

(35) นางสาวขวัญปนิดา จันทร์ตรี

(36) นางสาวลลิษา เม่าน้ำพราย

(37) นางสาวอริสา แผ่นบรรพต

(38) นายจาตุรนต์ อินทศร

(39) นายกฤษณะ วงศ์ษา

(40) นางสาวสุรีย์พร สุขวุฒิชัย

(41) นางสาวเกวริน ไม้เกตุ

(42) นางสาวเจษินี ไชยสิทธิ์

(43) นางสาวปวีณา เพ็ชร์ทองสกุล

(44) นางสาวพัฒน์ชนัน ภูธราดล

(45) นายกันตภณ อุปมายันต์

(46) นางสาวจตุพร จันทร์คำเรือง

(47) นางสาวประภาสิริ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

(48) นางสาวกรรณิการ์ ยงยี

(49) นางสาวสุทธิกานต์ ฝีปากเพราะ

(50) นางสาวลัลน์ณภัทร พูลสวัสดิ์

(51) นางสาวนุจรัตน์ ธงภักดิ์

(52) นางสาวณัชชา ตุลบุตร

(53) นางสาวสุปราณี จิตเรณู

(54) นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง

(55) นางสาวขวัญชนก พรหมไพโรจน์

(56) นางสาวกัญฐาพร กลิ่นเมธี

(57) นางฐิตารีย์ สรรคพงษ์

(58) นางสาวณัฐกาญจน์ พุ่มขจร

(59) นางสาวพิชญ์ชญา แก้วสมนึก

(60) นางสาวนฤมล โชคบัณฑิต

(61) นายศุภณัฐ แย้มทับ

(62) นางสาวสาลินี สิงหฬ

(63) นางสาวอัมพร สุริยมงคล

(64) นางสาวกัญฐพัชร อิสสระเสวี

(65) นางสาวธนิตา ฝ้ายลุย

(66) นางสาวนิโรบล หลงเวียง

(67) นางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ

(68) นางสาวณัฐณิชา เลิศยิ่งเจริญ

(69) นางสาวรัตนาภรณ์ วชีรวงศ์นิจ

(70) นางสาวพลอยไพลิน พิมพา

(71) นางสาวธัญกมล ปั้นมูล

(72) นางสาวปรียานุช ขัดทองล้วน

(73) นางสาววัชรีวรรณ จักร์สุวรรณ

(74) นางสาววีรยา ศรีชมภู

(75) นายกฤตวัฒน์ วิยาพร้าว

(76) นางสาวธิดาวรรณ ดวงจินดา

(77) นางสาวมุธิดา ทรงธรรม

(78) นางสาวธัญวรัตน์ ชินานุปกรณ์

(79) นายวรัญชิต ทองคำ

(80) นางสาวเบญญาภา บัวสมบูรณ์

(81) นายชลิต หรินทรัตน์

(82) นางสาวปพิชญา เปี่ยมอยู่สุข

(83) นางสาวอังคณา สาคร

(84) นางสาวอัจฉรา คำมงคล

(85) นางสาวศิรินทิพย์ ขันฮะ

(86) นางสาวเก็จรุ้ง ม่วงคุ้มประสิทธิ์

(87) นางสาวจิตรานุช อยู่แก้ว

(88) นางสาวสุกัญญา ชูผล

(89) นางสาวชุลีพร คุ้มยิ้ม

(90) นางสาวนงลักษณ์ สืบนาค

(91) นางเกษมศรี มูลทะระ

(92) นายณัฐพล สวัสดิ์วงศ์

(93) นางสาวณักษ์ลภัส อินแตง

(94) นายตะวัน สีพิกา

(95) นางสาววิภาวี ดุลยเกียรติ

(96) นายกรีฬณัฎฐ์ ไชยชโย

(97) นายสุวรรณทร มูลปัญโญ

(98) นางสาวสุพรรษา จาดเมือง

(99) นางสาวเสาวลักษณ์ น้อมสูงเนิน

(100) นางสาวจันทรา ใจตรง

(101) นางสาวสาธุ อึงขจรกุล

(102) นางสาววิมลรัตน์ แสงศรี

(103) นายจิรายุ แซ่ตั้ง

(104) นางสาวเอื้อมพร พิพัฒนสมบุญ

(105) นายดนุสรณ์ อัจฉริยสีทอง

(106) นางสาวพิกุล คุลิลัง

(107) นางสาวอัญชลีพร สีบัวน้อย

(108) นางสาวญาณิศา สุทธิชนโสภากุล

(109) นางสาวกีต้า ทรัพย์อเนก

(110) นายอิทธิพัทธ์ โกศลสิทธิ์

(111) นางสาวพิชญา อรรถกรวรรธนะ

(112) นางสาวนพรัตน์ ลบพึ่งชู

(113) นายไพรัช มั่นกิจเจริญ

(114) นางสาวฉัตรสุดา เกตุเนย

(115) นางสาวณัฐริกา เลิศจรรยาพันธ์

(116) นางสาวสุนิสา เจริญจิตร์

(117) นางสาวพรนภา คงชาญแพทย์

(118) นางสาววนิดา แตงตาล

(119) นางสาวศิริวรรณ ศิริมงคล

(120) นางสาวภารดี นำเจริญลาภ

(121) นางสาวบัวบูชา มีวรรณ

(122) นางสาวสุภาพร มุกดาวิจิตร

(123) นางสาวธมลวรรณ สัมผัสชัยมงคล

(124) นางสาวกัลยกร ศิระสากร

(125) นางสาวกชกร คำแฝง

(126) นางสาวอัญชนา พงษ์สุวินัย

(127) นางสาวมาริษา เสาะแสวง

(128) นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์กระจ่าง

(129) นางสาวธันยาภัทร์ ทิศาเลิศไพศาล

(130) นางสาวกษมา รูปไธสง

(131) นางสาวสกุลรัตน์ ทรัพย์บำรุง

(132) นางสาวธนาภรณ์ ผาอิ่น

(133) นางสาววรวรรณพร ศรีเมือง

(134) นางสาวพุทธวรรณ จิตตประกอบ

(135) นางสาวพชรวรรณ ปิยพิทักษ์บุญ

(136) นางสาวเกศินี สุวรรณ

(137) นางสาวอณัญญา วงษ์แหยม

(138) นางสาวปาริตา ทองขาว

(139) นายพีรพัชร์ สัตยาพันธุ์

(140) นายชนัตพล ธูปสุวรรณ

(141) นางสาวมุกธิดา ขนอม

(142) นางสาวพรธิบล สิงหรักษ์

 

2.  ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตามวันและเวลา ดังนี้

1) ลำดับที่ 1 – 50 สอบในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

2) ลำดับที่ 51 – 100 สอบในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

3) ลำดับที่ 101 – 142 สอบในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

อนึ่ง ในกรณีที่ ศบค. ประกาศคลายล็อกดาวน์ และกรุงเทพมหานครมีประกาศให้หน่วงงานต่าง ๆ สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนไม่เกิน 100 คนได้ สหกรณ์จะเปลี่ยนแปลง วันและเวลาการสอบ โดยให้ผู้ที่จะต้องมาสอบในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เลื่อนไปสอบในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสหกรณ์จะประกาศให้ทราบภายในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

 

3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือ IPad หรือ แท็ปเล็ต ที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word มาเพื่อใช้ในการสอบด้วย โดยท่านจะต้องชาร์ตแบตเตอร์รี่ให้เพียงพอแก่การใช้งาน ประมาณ 3 ชั่วโมง กรณีมีความจำเป็นต้องชาร์ตแบตเตอร์รี่ ท่านต้องนำปลั๊กไฟพร้อมสายเพื่อต่อพ่วงกับปลั๊กไฟที่สหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้

 

4. ในระหว่างการสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเปิดเครื่องมือสื่อสาร กรณีท่านนำเครื่องมือสื่อสารมาจะอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าและวางไว้ใต้โต๊ะของผู้เข้าสอบได้ ส่วนน้ำดื่มให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมมาเอง

 

5. ในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แนบท้ายประกาศนี้

 

6. สหกรณ์จะประกาศผลและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

(1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

(2) สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

(3) ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

การรับสมัครสอบครั้งนี้ สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่พิจารณารับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ

 

7. การปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณรัตนพร สิทธิกุลนันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 025794899 ในวันและเวลาทำการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สหกรณ์จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ดังนั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้


ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ

1.การคัดกรองผู้เข้าสอบ

1.1 ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกท่านก่อนเข้าสถานที่สอบ ณ จุดคัดกรอง โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร

1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านกรอกแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโรนา (COVID-19) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

2. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมการสอบ

2.1 มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป

2.2 มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ         

2.3 บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

2.4 บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน     


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1. นำหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสำนักงานสหกรณ์

2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการสอบ ณ จุดที่จัดเตรียมไว้            
3. หากมีไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งผู้คุมสอบเพื่อขออนุญาตออกจากห้องสอบ


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


เอกสาร