ข่าวสารสหกรณ์
  • 01 พ.ย. 2564
 1,687

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

UploadImage

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
--------------------------------

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเข้าสอบในวันเวลาและสถานที่เดียวกันทั้งหมด คือ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นั้น

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความห่วงใยในความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าสอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลงลำดับและเวลาการสอบของผู้เข้าสอบ ดังนี้

1. ลำดับที่ 1 – 71 ให้มารายงานตัวเวลา 08.00 – 08.45 น. และเข้าสอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ตามเดิม
2. ลำดับที่ 72 – 142 ให้มารายงานตัวเวลา 12.00 – 12.45 น. และเข้าสอบเวลา 13.00 – 16.00 น.

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศเดิม
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณรัตนพร สิทธิกุลนันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 025794899 ในวันและเวลาทำการ


 

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

UploadImage
(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

UploadImage
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
--------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตามวันและเวลา คือ
1) ลำดับที่   1 – 50        สอบในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
2) ลำดับที่  51 – 100     สอบในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
3) ลำดับที่ 101 – 142    สอบในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

โดยมีเงื่อนไขว่า ในกรณี ศบค. ประกาศคลายล็อกดาวน์ และกรุงเทพมหานครมีประกาศให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนไม่เกิน 100 คนได้ สหกรณ์จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการสอบ โดยให้ผู้ที่จะต้องมาสอบในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เลื่อนไปสอบในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสหกรณ์จะประกาศให้ทราบภายในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นั้น

เนื่องจาก ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนคลายสถานที่ให้สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเข้าสอบในวันเวลาและสถานที่เดียวกันทั้งหมด คือ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนำเอกสารใบสมัครฉบับจริงมาเพื่อรายงานตัวเข้าสอบตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.45 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณรัตนพร สิทธิกุลนันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 025794899 ในวันและเวลาทำการ

 
                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
UploadImage
(นายวิชิต  สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศฯ เดิมได้ที่ >>> คลิ๊ก


เอกสาร