ข่าวสารสหกรณ์
  • 23 พ.ย. 2564
 1,082

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

------------------

 

ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นั้น

        

บัดนี้ การสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

        

1. นางสาวสาวิตรี ศักดา

2. นายกฤติภาส อ่อนสำลี

3. นางสาวสุภาวดี เรืองมา

4. นางสาวกัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล

5. นางสาวนุจรัตน์ ธงภักดิ์

6. นางฐิตารีย์ สรรคพงษ์

7. นางสาวณัฐกาญจน์ พุ่มขจร

8. นางสาวนิโรบล หลงเวียง

9. นางสาวนงลักษณ์ สืบนาค

        

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตามเวลา ดังนี้

    

1) ลำดับที่ 1 – 3     รายงานตัวเวลา 08.30 น.

2) ลำดับที่ 4 – 6     รายงานตัวเวลา 09.30 น.

3) ลำดับที่ 7 – 9     รายงานตัวเวลา 10.30 น.

 

ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ กรณี มีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สหกรณ์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบได้ตามความเหมาะสม


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 


ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

UploadImage
(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ดังนั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

     

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ    

1. การคัดกรองผู้เข้าสอบ

    1.1 ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกท่านก่อนเข้าสถานที่สอบ ณ จุดคัดกรอง โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร

    1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านกรอกแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโรนา (COVID-19) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

    

2. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมการสอบ

    2.1 มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป

    2.2 มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ         

    2.3 บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

    2.4 บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน     


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1. นำหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสำนักงานสหกรณ์

2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการสอบ ณ จุดที่จัดเตรียมไว้

3. หากมีไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งผู้คุมสอบเพื่อขออนุญาตออกจากห้องสอบ

      

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 


เอกสาร