กิจกรรมสมาชิก
  • 09 ธ.ค. 2564
 2,288

สอ.ปม. ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน “เป็นระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์"

สอ.ปม. ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน “เป็นระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์”

 

จากเดิมกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รักษาระดับมาตรฐานในระดับดีเลิศมาทุกๆปี

 

ซึ่งในปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ใหม่ เป็นเกณฑ์ 2 ระดับ คือ ระดับผ่านมาตรฐานสหกรณ์ และ ระดับไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


และด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงทำให้ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

UploadImage

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงและก่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกต่อไป