ข่าวสารสหกรณ์
 • 23 ธ.ค. 2564
 957

ใหม่!! สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ

 

Highlight

 • สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • แบ่งจ่าย 6 งวด (งวดแรกจ่ายครี่งหนึ่งของเงินที่ได้รับ ที่เหลือแบ่งจ่ายให้เท่ากันอีก 5 งวด)
 • เสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการครบตามจำนวน ให้การจ่ายเงินเป็นอันสิ้นสุด
 • ยื่นรับสวัสดิการภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการในกรณีนั้นๆ
 • ผู้ที่ทุพพลภาพก่อนเป็นสมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ

 

ชีวิตยังคง สวยงามเสมอ

สอ.ปม. ขอเป็นกำลังใจ พร้อม มอบความช่วยเหลือ แก่สมาชิกที่เจ็บป่วยถึงขั้นหย่อนความสามารถ (ทุพพลภาพ) กับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพUploadImage
 

ทุพพลภาพถาวร

เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไป

 • จ่ายให้ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 บาท
 • จ่ายสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท


UploadImage
 

ทุพพลภาพไม่ถาวร

แขน ขา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งต้องออกจากราชการแต่ช่วยเหลือตัวเองได้

 • จ่ายให้ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 บาท
 • จ่ายสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท

 

สูญเสียตา หรือมือ เท้า ข้างใดข้างหนึ่ง หรือสูญเสียการได้ยิน 2 ข้าง

 • จ่ายให้ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 บาท
 • จ่ายสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท

 

 

เอกสารประกอบ

1. ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. หนังสือรับรองจากแพทย์ผู้ทำการรักษา

3. รูปถ่ายของสมาชิกขณะที่ทุพพลภาพ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

infoGraphic


UploadImage